KATEGORIA : Komunikaty (niekodowane)Ważny komunikat - Narodowy Program Szczepień

Koleżanki i Koledzy.

 

W dniu wczorajszym Porozumienie Zielonogórskie w osobach: Marek Twardowski, Tomasz Zieliński oraz Marek Sobolewski uczestniczyli w wideokonferencji zorganizowanej przez Pana Ministra Michała Dworczyka i Pana Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Konferencja była niezwykle merytoryczna, a strona rządowa otwarta na sugestie uczestników spotkania w sprawie ewentualnych zmian w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz w sprawie zmian w ogłoszeniu Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia 2020 zapraszającego do szczepień. Po zakończeniu wideokonferencji Panowie Ministrowie z Porozumieniem Zielonogórskiem uzgodnili zmiany w zapisach ogłoszenia Prezesa NFZ tak, aby umożliwiły one powszechne zgłoszenie się do szczepień wszystkich placówek POZ w kraju.

 

Porozumienie Zielonogórskie dziękuje stronie rządowej za takie podejście do rozmów i ma nadzieję na dalszą, dobrą współpracę dla dobra obywateli naszego kraju, którzy powinni się poddać powszechnie szczepieniom dla dobra własnego oraz dobra współobywateli.

 

Przechodzimy do szczegółów:
- dodano poniższe zapisy wprowadzające nowe zasady dla POZ zaproponowane przez Federację:
“- prowadzenie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, dla których nie wskazuje się minimalnej liczby dni prowadzenia szczepień;
- zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień, z wyjątkiem świadczeniodawców POZ, których przedmiotowe minimum deklarowanej zdolności nie obowiązuje;”

 

Jednocześnie zgodnie z naszymi oczekiwaniami z warunków usunięto zapis:
“- udział w programie szczepień świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie może naruszać warunków tej umowy, w szczególności w zakresie dostępności do świadczeń pozostałych pacjentów;”

 

Przygotowane zostały przez Centralę NFZ interpretacje dotyczące spornych punktów o treści:

 

1. Pytanie świadczeniodawców POZ dotyczące warunku: „prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy (w szczególności w miejscu zamieszkania/ pobytu pacjenta, któremu stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień)”.

 

Zgodnie z pkt. 3 ogłoszenia, tj. „kwalifikacji do szczepienia i zaszczepienia może dokonywać ta sama osoba (lekarz)”, przyjmuje się, że warunek posiadania zespołu wyjazdowego jest spełniony, jeżeli szczepienia w miejscu zamieszkania pacjenta wykonuje lekarz udzielający świadczeń w POZ lub lekarz udzielający świadczeń w POZ z pielęgniarką zatrudnioną w POZ.

 

2. Pytanie świadczeniodawców POZ dotyczące warunku: „w punkcie szczepień wyznaczona jest osoba koordynująca ich wykonywanie, zapraszająca poszczególne osoby do poczekalni i pilnująca zachowania dystansu pomiędzy osobami się w niej znajdującymi”.
Spełnienie wymogu nie oznacza konieczności zatrudnienia wyodrębnionej osoby (np. koordynatora szczepień), ale zapewnienia realizacji funkcji/zadań wymienionych powyżej przez powierzenie ich wykonania personelowi POZ.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez ministrów odpowiedzialność za szczepienia ponosić będą w całej Unii Europejskiej państwa kupujące szczepionki we wspólnych zakupach.
Minister M. Dworczyk oznajmił, że aktualnie prowadzone są analizy prawne nad interpretacją tego, czy w polskim systemie prawa wystarczy, że rząd wziął odpowiedzialność poprzez umowy międzynarodowe, czy niezbędne są zmiany ustawowe. Konieczność ponoszenia odpowiedzialności przez państwo zostanie zapisana w strategii szczepień i wdrożone zostanie działanie odpowiednie do wyników prac legislatorów.

 

W tej sytuacji uwzględniając wagę powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i rolę POZ w dotarciu do naszych pacjentów zalecamy i prosimy o zgłoszenie się zarówno członków Porozumienia Zielonogórskiego, jak i pozostałe placówki POZ w Polsce do Narodowego Programu Szczepień poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej:

 

https://formularze.ezdrowie.gov.pl/

 

(do wypełnienia trzeba przygotować sobie numer księgi rejestrowej i komórki organizacyjnej w której mamy zorganizowany punkt szczepień).

 

Załączamy linki do nowych interpretacji i zmodernizowanego ogłoszenia:

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nabor-do-narodowego-programu-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2-o-co-pytaja-placowki-medyczne,7867.html

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nabor-do-narodowego-programu-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2,7865.html

 

Liczymy na Waszą aktywność i serdecznie pozdrawiamy.

 

Jacek Krajewski
Marek Twardowski
Tomasz Zieliński

 

Źródło: Biuro Federacji PZ, 2020-12-10Załączniki:
                                          

Opublikowano: 2020-12-10

Powrót