Statut Związku

Ujednolicony tekst

Statut
Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego
"Porozumienie Zielonogórskie"I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

 1. Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego Porozumienie Zielonogórskie, zwany dalej "Związkiem", jest organizacją pracodawców zrzeszającą na zasadzie dobrowolności świadczeniodawców opieki zdrowotnej.
 2. Członkami Związku mogą zostać świadczeniodawcy opieki zdrowotnej prowadzący swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Województwa Śląskiego.

§ 2.

 1. Związek może posługiwać się znakiem graficznym a także używać skróconej formy nazwy "Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia" a także skrótu "ZPOZ WŚ PZ".
 2. Siedzibą Związku jest miasto Zabrze a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Związek może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych oraz może tworzyć fundacje i stowarzyszenia w dziedzinie ochrony zdrowia.
 4. Czas trwania Związku jest nieograniczony.

§ 3.

 1. Związek działa na podstawie:
  1. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
  2. niniejszego Statutu,
  3. uchwał władz Związku.
 2. Związek może zatrudniać pracowników, zawierać umowy cywilno-prawne na wykonywanie zadań z osobami fizycznymi, prawnymi oraz wypłacać wynagrodzenia członkom organów Związku. Może również, o ile stosowną decyzję w tym przedmiocie podejmie Zarząd Związku prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Związek może działając w imieniu własnym lub swoich Członków uczestniczyć w pozyskiwaniu środków unijnych.

II. Cele i zadania oraz sposoby i formy ich realizacji.

§ 4.

Celami i zadaniami Związku jest:
- ochrona praw członków i reprezentowanie ich wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia i jego następców prawnych, organów władzy, organów administracji publicznej - rządowej i samorządowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników, innych organizacji pracodawców oraz wszelkich organizacji i instytucji społecznych, gospodarczych i politycznych,
- dbałość o podwyższenie standardu usług medycznych, w szczególności poprzez działalność szkoleniową i badawczo-rozwojową, a także działalność skierowaną do pacjentów i na ich rzecz, w tym w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
- udział w tworzeniu i realizowaniu rynkowego systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz ubezpieczeń zdrowotnych,
- zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych i gospodarczych potrzeb pracodawców oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.

§ 5.

Związek realizuje swe cele i zadania w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie negocjacji i uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz jego następcami prawnymi, dotyczących umów na świadczenie usług zdrowotnych zawieranych przez członków Związku;
 2. udzielanie pomocy przez przedstawicieli Związku w negocjacjach prowadzonych przez członków Związku;
 3. udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami;
 4. udzielanie pomocy swoim członkom poprzez interwencje, porady, szkolenia i konsultacje;
 5. oddziaływanie bezpośrednie lub poprzez inne związki pracodawców na politykę rządu i organów samorządowych oraz na działania legislacyjne;
 6. informowanie członków Związku o projektach zmian legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych;
 7. prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących procesów, systemów lub metod związanych z organizacją i funkcjonowaniem służby zdrowia;
 8. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu
 9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 10. Promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce
 11. Promowanie przedsiębiorczości
 12. Wspieranie rozwoju sektora mikroprzedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw małych i średnich oraz dużych
 13. Nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sieciami inwestorów prywatnych, aniołami biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz środowiskiem naukowym i akademickim; zakładanie i prowadzenie klastrów
 14. Podejmowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie świadomości zdrowotnej pacjentów, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia

§ 6.

Dla realizacji celów Związek może współpracować z innymi związkami oraz organizacjami, w szczególności ze związkami zawodowymi oraz innymi związkami pracodawców, samorządami zawodów medycznych i organizacjami broniącymi praw pacjentów.

III. Członkowie Związku

§ 7.

 1. Członkiem Związku może zostać świadczeniodawca, który:
  1. złoży podpisany przez siebie wniosek o przyjęcie w poczet członków zgodnie z wzorem deklaracji ustalonym uchwałą Zarządu, określającym w szczególności wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej.
  2. uzyska akceptację Zarządu Związku.
 2. Zarząd podejmuje decyzję, o której mowa wyżej w miarę możliwości na najbliższym swym posiedzeniu, informując o niej pisemnie świadczeniodawcę ubiegającego się o przyjęcie do Związku. Z dniem doręczenia stosownego powiadomienia świadczeniodawca staje się członkiem Związku.
 3. Od negatywnej decyzji Zarządu dotyczącej przyjęcia w poczet członków Związku, nie przysługuje odwołanie do innych organów Związku.

§ 8.

 1. W imieniu Członka Związku, prawa Członka wykonuje osoba upoważniona do składania w jego imieniu oświadczeń woli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W sytuacji, w której do składania oświadczeń woli w imieniu członka, zgodnie z opisanymi wyżej zasadami, upoważniona jest więcej niż jedna osoba, jest on zobowiązany do wskazania tylko jednej z nich, która będzie upoważniona do wykonywania praw przynależnych Członkowi.
 3. Członek Związku ma również prawo do udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania przynależnych mu praw osobie reprezentującej innego Członka, przy czym osoba taka może dysponować pełnomocnictwami wielu Członków.
 4. Wskazanie, oraz pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 i 3, pod rygorem nieważności, muszą mieć formę pisemną. Mogą być w każdej chwili cofnięte lub zmienione.
 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3, pod rygorem nieważności, musi być zgodne ze wzorem określonym przez Zarząd.
 6. Osoba wykonująca prawa Członka, o której mowa w ust. 1 i 2, ma prawo :
  1. wybierać i być wybieranym do władz Związku
  2. brać udział we wszystkich formach działalności Związku
 7. Cofnięcie wskazania o którym mowa w ust. 2 osoby wybranej na członka Zarządu, Rady Programowej lub Komisji Rewizyjnej powoduje wygaśnięcie mandatu tej osoby. Wskazanie nowej osoby nie powoduje uzyskania przez nią mandatu członka danego organu.

§ 9.

 1. Członek Związku ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;
  2. aktywnie uczestniczyć w pracach Związku;
  3. dbać o dobre imię Związku;
  4. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 10.

 1. Związek w drodze uchwały Zarządu, może udzielić członkowi upomnienia, nagany, zawiesić członka w prawach z zachowaniem statutowych obowiązków lub wykluczyć członka z powodu nie przestrzegania statutu lub decyzji władz Związku, bądź działania na szkodę Związku.
 2. Od uchwały, o której mowa w ust. 1 przysługuje członkowi prawo wniesienia odwołania do Rady Programowej, za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. W razie jego uwzględnienia, stosowną uchwałę Zarządu uważa się za niebyłą.

§ 11.

 1. Członkostwo ustaje z momentem:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji, przy czym za dzień ustania członkostwa uznaje się datę doręczenia rezygnacji Związkowi,
  2. śmierci członka Związku będącego osobą fizyczną,
  3. likwidacji lub innej formy utraty bytu prawnego w przypadku członka Związku będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  4. innych niż opisane powyżej sytuacji utraty przymiotu świadczeniodawcy opieki zdrowotnej,
  5. podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 10 ust. 1 statutu.
 2. Ustanie członkostwa w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 następuje po upływie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu Związku lub z dniem rozpoznania odwołania przez Radę Programową.
 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 obowiązek opłacania składek członkowskich ustaje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym rezygnację doręczono Związkowi.

IV. Jednostki terenowe Związku.

§ 12.

 1. Podstawowymi jednostkami terenowymi Związku są Oddziały.
 2. Oddziały nie mają osobowości prawnej, nie mogą zaciągać zobowiązań ani nabywać praw
 3. Koszty działalności oddziałów pokrywane są ze środków Związku po uprzedniej akceptacji Zarządu Związku.
 4. W ramach Oddziału mogą działać koła terenowe, którymi kierują pełnomocnicy powołani przez Zarząd Związku.

§ 13.

W skład Związku wchodzą następujące Oddziały:

 1. Oddział Bielski,
 2. Oddział Częstochowski,
 3. Oddział Zabrzański.

§ 14.

Władzami Oddziału są:

 1. Zebranie Członków Oddziału;
 2. Prezes Oddziału.

§ 15.

 1. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy wskazanie kandydatów na członków Zarządu Związku i wybór spośród nich Prezesa Oddziału.
 2. Oddziały mają prawo wskazać od jednego do trzech kandydatów do Zarządu Związku.

§ 16.

 1. Do kompetencji Prezesa Oddziału należy:
  1. nadzorowanie, przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał organów Związku na swoim terenie,
  2. monitorowanie i czuwanie nad terminowym opłacaniem składek członkowskich
 2. Prezes Oddziału odpowiada za swoje działania przez Zarządem Związku oraz Zebraniem Członków Oddziału.

V. Władze Związku

§ 17.

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków,
  2. Zarząd Związku,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Rada Programowa,
  5. Zebranie Członków Oddziału,
  6. Prezesi Oddziałów.
 2. Jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Związku zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów tj. więcej niż połową głosów oddanych. Na wniosek 1/ 5 biorących udział w głosowaniu, za zgodą danego organu Związku podjętą w formie uchwały, głosowanie może być przeprowadzone w formie głosowania tajnego.
 3. Kadencja władz Związku, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 oraz 6 wynosi 4 lata. Kończy się z dniem zakończenia pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków przeprowadzonego w roku kalendarzowym, w którym mija jej okres.

§ 18.

 1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, bądź uchwałą Zarządu podjętą na uzasadniony wniosek co najmniej 30 członków Związku.
 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, organ zwołujący Walne Zgromadzenie informuje członków co najmniej 14 dni przez terminem Zgromadzenia przy wykorzystaniu strony internetowej Związku w sposób wyraźny i czytelny - lub poczty elektronicznej.

§ 19.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalanie Statutu i zmian do niego;
  2. uchwalanie programu działania Związku;
  3. powoływanie i odwoływanie Prezesa Związku i pozostałych Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej;
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej,
  5. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy;
  6. udzielanie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 poniżej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za dany rok obrachunkowy;
  7. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Związku, lub Komisję Rewizyjną;
  8. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich lub zasad ich ustalania;
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Związku w przypadkach przewidzianych Statutem;
  10. podejmowanie uchwał o tworzeniu federacji i konfederacji, przystępowania do nich, a także przystępowania Związku do krajowych i międzynarodowych organizacji pracodawców;
  11. podejmowania uchwał w sprawie nabywania bądź zbywania nieruchomości;
  12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku;
  13. załatwianie spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia innymi postanowieniami statutu.
 2. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi (Komisji Rewizyjnej) za dany rok obrachunkowy niesie ze sobą konieczność niezwłocznego przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Zarządu (Komisji Rewizyjnej).
 3. Na wniosek 1/ 5 biorących udział w głosowaniu Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o głosowaniu nad absolutorium oddzielnie dla poszczególnych członków Zarządu (Komisji). W takiej sytuacji postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 20.

 1. Zarząd Związku składa się z 4 - 6 osób, w tym Prezesa Związku oraz funkcyjnych członków Zarządu: Zastępcy Prezesa i 2 Wiceprezesów,
  1. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne Oddziały. W pierwszej turze, spośród zgłoszonych przez poszczególne Oddziały kandydatów wybierany jest Prezes Związku.
  2. W drugiej turze wybierani są pozostali członkowie Zarządu. W pierwszej kolejności głosuje się nad wszystkimi kandydatami zgłoszonymi przez Oddziały łącznie. Gdy nie zostaną oni wybrani, głosowanie przeprowadza się nad każdym z kandydatów z osobna w kolejności alfabetycznej.
  3. Funkcyjnych członków Zarządu wybiera zarząd na podstawie desygnacji Prezesa Związku, przy czym Prezesi Oddziałów, o ile staną się członkami Zarządu muszą pełnić funkcję Zastępcy Prezesa lub Wiceprezesa.
 2. Wysokość wynagrodzenia Prezesa Związku i funkcyjnych członków Zarządu ustala Rada Programowa na wniosek Prezesa Związku. W imieniu Rady Programowej, umowy lub kontrakty z członkami Zarządu, podpisuje Przewodniczący Rady Programowej lub upoważniona przez niego osoba.
 3. Członek Zarządu Związku nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej lub Rady Programowej.
 4. Prezes Związku wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników w zakresie ujętym w kodeksie pracy.
 5. W przypadku gdy liczba członków Zarządu Związku spadnie poniżej wymaganej liczby, o której mowa w ust. 1, najbliższe Walne Zgromadzenie dokona wyborów uzupełniających na czas do końca upływu kadencji urzędującego Zarządu. W takiej sytuacji wyborów dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez te Oddziały, które posiadają w Zarządzie mniejszą reprezentację niż wynikająca z postanowień § 15 ust. 2 statutu.

§ 21.

 1. Do kompetencji Zarządu Związku należy:
  1. kierowanie Związkiem i prowadzenie jego spraw,
  2. nadzorowanie działalności oddziałów,
  3. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
  4. prowadzenie spraw członkowskich Związku w szczególności w zakresie:
   1. czasowego zwalniania z obowiązku uiszczania składek członkowskich;
   2. zmniejszania ich wysokości;
   3. rozkładania na raty.
  5. ustalanie terminów płatności składek członkowskich,
  6. wybór delegatów do Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz innych organizacji, których Związek jest członkiem.
  7. Powoływanie i odwoływanie Pełnomocników, którym powierza się pieczę nad członkami Związku określonymi imiennie w uchwale Zarządu. Szczegóły dotyczące sposobu działania Pełnomocników i sprawowania nad nimi nadzoru określa Regulamin Zarządu.
  8. załatwianie innych spraw, nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów Związku.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Związku, Zastępca Prezesa lub upoważniony przez jednego z nich Wiceprezes nie rzadziej niż raz w miesiącu. W razie braku upoważnienia, przy jednoczesnej pilnej konieczności zwołania Zarządu, może to uczynić najstarsza wiekiem osoba (poza Prezesem i Zastępcą Prezesa) z grona pozostałych członków Zarządu. Osoba zwołująca posiedzenie przewodniczy mu.
 3. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. Przy równej ilości oddanych głosów, decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
 4. Przed upływem kadencji mandat Członka Zarządu wygasa z momentem:
  1. złożenia rezygnacji zaakceptowanej przez Zarząd,
  2. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków,
  3. śmierci lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, którą członek Zarządu reprezentuje,
  4. ustania członkostwa w Związku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, którą członek Zarządu reprezentuje,
  5. zatrudnienia w administracji publicznej, powołania na posła lub senatora,
  6. cofnięcia wskazania, o którym mowa w § 8 ust. 2 Statutu.

§ 22.

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej, Pełnomocnicy oraz inni zaproszeni goście.
 2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół wraz z podjętymi uchwałami. Protokół i podjęte uchwały podpisywane są przez prowadzącego posiedzenie oraz protokolanta.
 3. Protokoły i uchwały przechowywane są w biurze Związku.

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolnym Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-6 członków. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.
 3. Z posiedzenia Komisja Rewizyjna sporządza protokół. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. W rzazie równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie okresowych kontroli (co najmniej raz w roku): statutowej i finansowej działalności Związku;
  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z kontroli działalności statutowej Zarządu i kondycji finansowej Związku;
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z własnej działalności;
  4. wnioskowanie o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Związku.
 5. Komisja Rewizyjna może:
  1. żądać od Zarządu Związku wyjaśnień dotyczących ich działalności;
  2. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości, określić terminy ich usunięcia.

§ 24.

 1. Rada Programowa składa się z 3 - 6 Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Rada jest organem doradczym Zarządu.
 3. Rada opiniuje strategie i program Związku oraz rekomenduje je Walnemu Zgromadzeniu.
 4. Rada ustala wynagrodzenie dla członków Zarządu, może też ustalić wynagrodzenie dla poszczególnych członków innych władz Związku, o których mowa w § 17 ust. 1 Statutu
 5. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Radę.
 6. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

VI. Majątek Związku

§ 25.

 1. W sprawach majątkowych o wartości nie przekraczającej 15.000,00 zł oświadczenie woli w imieniu Związku składają jednoosobowo Prezes Związku, Zastępca Prezesa lub upoważniony przez jednego z nich Wiceprezes
 2. W sprawach majątkowych o wartości przekraczającej 15.000,00 zł oświadczenia woli w imieniu Związku składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes Związku lub Zastępca Prezesa.
 3. W sprawach niemajątkowych oświadczenia woli w imieniu Związku składa jednoosobowo Prezes Związku, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa lub upoważniony przez Prezesa Związku inny członek Zarządu.

§ 26.

 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Związek może prowadzić działalność gospodarcza. Stosowną uchwałę w tym zakresie podejmuje Zarząd.
 2. Fundusze Związku powstają z:
  1. wpisowego i składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. dochodów z działalności gospodarczej,
  4. dochodów z majątku Związku,
  5. innych źródeł prawem dopuszczalnych.

§ 27.

 1. Majątkiem Związku zarządza Zarząd Związku.
 2. Wpisowe, składki członkowskie i inne przychody wpłacane są na rachunek Związku.

VII. Zmiana Statutu i likwidacja Związku

§ 28.

 1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów oddanych, podjętej na wniosek Zarządu Związku.
 2. Rozwiązanie Związku może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków
 3. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji Związku oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku. Majątek Związku po jego likwidacji może być przeznaczony jedynie na cel zgodny z celem Związku.

VIII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 29.

Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem określonym w ustawie o organizacjach pracodawców.


Ostatnia aktualizacja na podstawie uchwały Nr Nr 12/2020 Walnego Zgromadzenia Członków Związku z dnia 12 września 2020 roku.

Pobierz statut

Powrót