Podstawowe cele i zadania Związku

Celami i zadaniami Związku jest:

 • ochrona praw członków i reprezentowanie ich wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia i jego następców prawnych, organów władzy, organów administracji publicznej - rządowej i samorządowej, organów samorządu terytorialnego, związków zawodowych pracowników, innych organizacji pracodawców oraz wszelkich organizacji i instytucji społecznych, gospodarczych i politycznych,
 • dbałość o podwyższenie standardu usług medycznych, w szczególności poprzez działalność szkoleniową i badawczo-rozwojową, a także działalność skierowaną do pacjentów i na ich rzecz, w tym w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
 • udział w tworzeniu i realizowaniu rynkowego systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz ubezpieczeń zdrowotnych,
 • zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych i gospodarczych potrzeb pracodawców oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.

Związek realizuje swe cele i zadania w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie negocjacji i uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz jego następcami prawnymi, dotyczących umów na świadczenie usług zdrowotnych zawieranych przez członków Związku,
 2. udzielanie pomocy przez przedstawicieli Związku w negocjacjach prowadzonych przez członków Związku,
 3. udział przedstawicieli Związku w polubownym rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami Związku, a także członków Związku z innymi podmiotami,
 4. udzielanie pomocy swoim członkom poprzez interwencje, porady, szkolenia i konsultacje,
 5. oddziaływanie bezpośrednie lub poprzez inne związki pracodawców na politykę rządu i organów samorządowych oraz na działania legislacyjne,
 6. informowanie członków Związku o projektach zmian legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia i ubezpieczeń zdrowotnych,
 7. prowadzenie badań stosowanych i prac rozwojowych w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących procesów, systemów lub metod związanych z organizacją i funkcjonowaniem służby zdrowia,
 8. prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
 9. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 10. promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce,
 11. promowanie przedsiębiorczości,
 12. wspieranie rozwoju sektora mikroprzedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw małych i średnich oraz dużych,
 13. nawiązywanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, sieciami inwestorów prywatnych, aniołami biznesu, instytucjami otoczenia biznesu oraz środowiskiem naukowym i akademickim; zakładanie i prowadzenie klastrów,
 14. podejmowanie działań ukierunkowanych na podnoszenie świadomości zdrowotnej pacjentów, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia.

Dla realizacji celów Związek może współpracować z innymi związkami oraz organizacjami, w szczególności ze związkami zawodowymi oraz innymi związkami pracodawców, samorządami zawodów medycznych i organizacjami broniącymi praw pacjentów.

Powrót